PROJEKTY UE

Vidok Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 Tytuł projektu: Wdrożenie innowacji produktowej w postaci linii okien pasywnych Vacuum+.

Cele projektu: wdrożenie do bieżącej działalności Vidok Sp. z o.o. o wyników własnych oraz zleconych prac B+R, stanowiących podstawę opracowania innowacyjnego okna PVC Vacuum+, w którym zastosowana zostanie nowa metody uszczelniania, system próżniowy szyb oraz optymalizacja resztek użytecznych (innowacja produktowa, obecnie niedostępna na rynku międzynarodowym).

 

Planowane efekty: Projekt ukierunkowany jest na wdrożenie do praktyki gospodarczej innowacyjnego produktu, w postaci okien pasywnych PVC, o niespotykanym na rynku zestawieniu parametrów, w tym: Uw oraz Ug, ochronie akustycznej przy jednoczesnej gwarancji wysokich właściwości w zakresie przepuszczalności światła i energii słonecznej. Spółka w wyniku realizacji projektu odnotuje wzrost przychodów, uzyska silną pozycję na wysoce konkurencyjnym rynku stolarki otworowej (pierwsze takie rozwiązania na rynku, niedostępne obecnie w ofercie konkurencji) oraz przyczyni się do promowania standardów projektowania inkluzyjnego.

Wartość projektu netto: 4 175 300,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 505 180,00 PLN

www.mapadotacji.gov.pl

Informujemy, iż VIDOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

pt. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA VIDOK SP. Z O. O. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ”

Celem głównym projektu jest podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa VIDOK SP. Z O. O. na rynku poprzez wdrożenie rekomendacji wskazanych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu II działania 1.4 POPW.

Wartość projektu: 5 186 295.00 PLN

Wartość dofinasowanie: 2 510 697.00 PLN

Informujemy, iż VIDOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zrealizowało projekt
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

pt. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA VIDOK SP. Z O. O. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ”

W wyniku realizacji projektu VIDOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wdrożyło rekomendacje wskazane w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW w postaci innowacji produktowej, marketingowej, organizacyjnej, procesowej i technologicznej.

Cel główny projektu: Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa VIDOK SP. Z O. O. na rynku poprzez wdrożenie rekomendacji wskazanych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu II działania 1.4 POPW.

Cel główny projektu został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

 • poszerzenie oferty o nowe produkty tj. okna i drzwi tarasowe w rożnych liniach wzorniczych;
 • wdrożenie innowacji marketingowej;
 • wdrożenie innowacji procesowej/ organizacyjnej;
 • wdrożenie innowacji technologicznej;

Projekt umożliwił osiągnięcie następujących efektów:

– Wdrożenie do oferty nowej linii produktów.

– Wzmocnienie marki VIDOK poprzez wdrożenie działań związanych z innowacją marketingową.

– Rozwój firmy VIDOK i wzmocnienie pozycji rynkowej.

– Wdrożenie zmian w obrębie struktury organizacyjnej firmy.

– Zmiany i usprawnienia w obrębie procesów.

 

Wartość projektu: 5 186 295,00 PLN

Wartość dofinasowanie: 2 510 697,00 PLN

VIDOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę oprogramowania – systemu do obsługi automatycznej integracji wraz z algorytmami przenoszenia danych pomiędzy aplikacjami dostosowanymi do samych aplikacji (1 kpl.) w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA VIDOK SP. Z O. O. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0036/19.

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 7/1.4/VIDOK

Informacja o wynikach postępowania 7/1.4/VIDOK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/1.4/VIDOK DOTYCZĄCE DOSTAWY OPROGRAMOWANIA

VIDOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zaprasza do złożenia oferty na dostawę oprogramowania – systemu do obsługi automatycznej integracji wraz z algorytmami przenoszenia danych pomiędzy aplikacjami dostosowanymi do samych aplikacji (1 kpl.) w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA VIDOK SP. Z O. O. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek
o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0036/19.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe_7/1.4/VIDOK.
 2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

Zapytanie ofertowe_7/1.4/VIDOK

Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2

VIDOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę suwniczki do szklenia (1 szt.) w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA VIDOK SP. Z O. O. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowegonr6/1.4/VIDOK_2

Zapytanie ofertowe_6/1.4/VIDOK_2

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/1.4/VIDOK_2 DOTYCZĄCE DOSTAWYSUWNICZKI DO SZKLENIA

 

VIDOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zaprasza do złożenia oferty na dostawę suwniczki do szklenia (1 szt.)w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA VIDOK SP. Z O. O. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0036/19.

 

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe_6/1.4/VIDOK_2.
 2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

 

Zapytanie ofertowe_6/1.4/VIDOK_2

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/1.4/VIDOK DOTYCZĄCE DOSTAWY

SUWNICZKI DO SZKLENIA– ANULOWANIE

 

VIDOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rudna Mała 75, 36-054 Mrowla uprzejmie informuje, iż zapytanie ofertowe nr6/1.4/VIDOK dotyczące dostawy środków trwałych tj. suwniczka do szklenia (1 szt.) zostało anulowane.

VIDOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę narzędzi do centrum obróbczego (1 kpl.) w ramach projektu pn. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA VIDOK SP. Z O. O. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap. 

 

Załączniki: 

 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 5/1.4/VIDOK 

 

Zapytanie ofertowe_5/1.4/VIDOK.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/1.4/VIDOK DOTYCZĄCE DOSTAWY NARZĘDZI DO  CENTRUM OBRÓBCZEGO

 

VIDOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zaprasza do złożenia oferty na dostawę narzędzi do centrum obróbczego (1 kpl.) w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA VIDOK SP. Z O. O. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0036/19.

 

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe_5/1.4/VIDOK.
 2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.
 4. Oświadczenie o zobowiązaniu o zachowaniu poufności – Załącznik nr 3.

Zapytanie ofertowe_5/1.4/VIDOK.

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie o zachowaniu poufności

TYTUŁ PROJEKTU

„Wdrożenie innowacji produktowej w postaci linii drzwi aluminiowych Passiv 0+”

OPIS PROJEKTU

Projekt dotyczy budowy budynku hali produkcyjnej stolarki aluminiowej, w miejscowości Rudna Mała 75, (gmina Głogów Małopolski, województwo podkarpackie), zakupu linii technologicznych, maszyn iurządzeń oraz infrastrukturę IT, umożliwiających rozpoczęcie seryjnej produkcji nowej niewytwarzanej dotychczas przez Wnioskodawcę, linii drzwi aluminiowych zewnętrznych o niespotykanym na rynkupoziomie izolacyjności termicznej Ud = 0,43 W/[m2*K].

CELE PROJEKTU

Głównym celem projektu jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy Vidok Sp. z o.o. poprzez podniesienie poziomu jej kreatywności, w oparciu o wdrożenie innowacji produktowych, będących rezultatem przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych.

PLANOWANE EFEKTY

Koncepcja projektu zakłada wdrożenie do własnej działalności gospodarczej wyników przeprowadzonych prac B+R na bazie, których rozpoczęta zostanie produkcja i sprzedaż gotowegorozwiązania w postacilinii drzwi zewnętrznych aluminiowych Passiv 0+.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 9 437 790,00PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 2 977 150,00PLN

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

VIDOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę centrum obróbczego górnowrzecionowego CNC (1 szt.)  w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA VIDOK SP. Z O. O. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

 

 

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 4/1.4/VIDOK

Informujemy, iż VIDOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

 1. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA VIDOK SP. Z O. O. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ”

Celem głównym projektu jest podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa VIDOK SP. Z O. O. na rynku poprzez wdrożenie rekomendacji wskazanych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW.

Wartość projektu: 5 186 295.00 PLN

Wartość dofinasowanie: 2 510 697.00 PLN

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4/1.4/VIDOK DOTYCZĄCE DOSTAWY CENTRUM OBRÓBCZEGO GÓRNOWRZECIONOWEGO CNC

 

VIDOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rudna Mała 75, 36-054 Mrowla w związku z publikacją zapytania ofertowego na realizację dostawy centrum obróbczego górnowrzecionowego CNC (1 szt.) w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA VIDOK SP. Z O. O. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” poniżej publikuje  pytania i odpowiedzi do niniejszego zapytania.

Załączniki:

 1. VIDOK_ZP 4_Pytania i odpowiedzi_10.09.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/1.4/VIDOK DOTYCZĄCE DOSTAWY CENTRUM OBRÓBCZEGO GÓRNOWRZECIONOWEGO CNC

 

VIDOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zaprasza do złożenia oferty na dostawę  centrum obróbczego górnowrzecionowego CNC (1 szt.) w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA VIDOK SP. Z O. O. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0036/19.

 

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe_4/1.4/VIDOK.
 2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

VIDOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę strugarki (1 szt.) w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA VIDOK SP. Z O. O. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

 

 

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 3/1.4/VIDOK

VIDOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację usług doradczych polegających na zaprojektowaniu produktów oraz identyfikacji i wizualizacji marki w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA VIDOK SP. Z O. O. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

 

 

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 2/1.4/VIDOK

VIDOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę linii zgrzewająco – czyszczącej do monobloków (1 kpl.) w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA VIDOK SP. Z O. O. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

Załączniki:

 • Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 1/1.4/VIDOK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/1.4/VIDOK DOTYCZĄCE DOSTAWY STRUGARKI

 

VIDOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zaprasza do złożenia oferty na dostawę strugarki (1 szt.) w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA VIDOK SP. Z O. O. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0036/19.

 

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe_3/1.4/VIDOK.
 2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/1.4/VIDOK DOTYCZĄCE REALIZACJI USŁUG DORADCZYCH

 

VIDOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych polegających na zaprojektowaniu produktów oraz identyfikacji i wizualizacji marki w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA VIDOK SP. Z O. O. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0036/19.

 

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe_2/1.4/VIDOK.
 2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.
 4. Plan realizacji usługi – zgodnie z załączonym wzorem dokumentu – Załącznik nr 3.
 5. Zestawienie potwierdzające, iż Oferenci posiadają udokumentowane doświadczenie w zakresie projektowania produktów – Załącznik nr 4.
 6. Zestawienie potwierdzające, iż Oferenci posiadają udokumentowane doświadczenie w zakresie projektowania marki – Załącznik nr 5.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Plan Realizacji Usługi

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.4/VIDOK DOTYCZĄCE DOSTAWY LINII ZGRZEWAJĄCO – CZYSZCZĄCEJ DO MONOBLOKÓW

 

VIDOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zaprasza do złożenia oferty na dostawę linii zgrzewająco – czyszczącej do monobloków (1 kpl.) w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA VIDOK SP. Z O. O. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0036/19.

 

Informacja o wprowadzonych zmianach do Formularza ofertowego – załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/1.4/VIDOK DOTYCZĄCE DOSTAWY LINII ZGRZEWAJĄCO – CZYSZCZĄCEJ DO MONOBLOKÓW

VIDOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ informuje o wprowadzeniu zmian w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.

W związku z wprowadzonymi modyfikacjami w załączniku nr 1 VIDOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wydłuża termin składania ofert do dnia 21.02.2020 r., do godz. 15:00 w siedzibie firmy VIDOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rudna Mała 75, 36-054 Mrowla.
Równocześnie informujemy, iż otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.02.2020 r. o godz. 15:30 w siedzibie VIDOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Pozostałe załączniki oraz zapisy zapytania ofertowego nr 1/1.4/VIDOK nie uległy zmianie.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Wzór umowy

Nowy formularz ofertowy

logo
logo
logo

Firma Vidok sp. z o.o. wzięła udział w Forum Agentów, organizowanych w Mediolanie w dn. 23-25.11.2017r.

Województwo Podkarpackie współfinansowało udział polskiego producenta firmy VIDOK w targach. Była to okazja do zaprezentowania swoich produktów na rynku włoskim oraz nawiązania nowych kontaktów z agentami handlowymi obsługującymi ten rynek. Targi to możliwość wejścia w bezpośrednie kontakty biznesowe, ale również zwiększenie rozpoznawalności polskich marek na rynku włoskim. W trakcie trwania targów firma została przedstawiona jako solidna i wiarygodna marka z którą warto podjąć współpracę. Wydarzenie współfinansowano ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020.

Dziękujemy za okazane zaufanie i zachęcamy partnerów handlowych do dalszych kontaktów biznesowych.

Udział został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu własnego RPO WP 2014-2010 „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego” Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości.

W dn. 25-27 maja 2017 firma VIDOK Sp. z o.o. brała udział w wydarzeniu „Forum Agenti” w Rzymie. Spotkania miały na celu pozyskanie Partnerów Handlowych, zainteresowanych współpracą w zakresie dostawy stolarki okiennej.
Udział w targach został współfinansowany ze środków UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach projektu RPO WP 2014-2020 „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego” Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości

logo
logo
logo

VIDOK Sp. z o. o.
Rudna Mała 75, 36-054 Mrowla
ogłasza postępowanie ofertowe na dostawę i montaż suwnicy jednodźwigarowej
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42414210-6 Suwnice w ramach projektu, pt. „Wdrożenie przez VIDOK Sp. z o.o. innowacyjnej technologii wytwarzania stolarki okiennej o wysokich parametrach izolacyjności akustycznej, termicznej i odpornej na włamania”współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

logo
logo

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty

Umowa sprzedaży

Oświadczenie
konflikt interesów

Oświadczenie brak powiązań

Protokół postępowania

W nawiązaniu do otrzymanego zapytania:

Na ile zmian będzie pracować suwnica

Ile godzin w ciągu zmiany oraz z jakim obciążeniem, pełnym czy też nie

Odpowiadamy

Maksymalny czas użytkowania suwnicy to 2 zmiany po 4 godziny.
Obciążenie średnie –standardowo przenosimy towar o wadze 1 – 1.5T.

ROZSTRZYGNIĘCIE WYNIKÓW

„Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania z dnia 30.03.2017 r.

PLIK DO POBRANIA

VIDOK Sp. z o. o.
Rudna Mała 75, 36-054 Mrowla
ogłasza postępowanie ofertowe na budowę hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7 Roboty budowlane; 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków; 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę; 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji, 45213200-5 Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych, 45213251-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów przemysłowych, 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu; 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków
Programu Operacyjnego inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

logo
logo

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty

Umowa sprzedaży

Oświadczenie
konflikt interesów

Oświadczenie brak powiązań

Protokół postepowania

Do wyceny należy przyjąć stolarkę wg. zestawienia i wyceny poniżej

ZESTAWIENIE STOLARKI

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDŁUŻENIA TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA WYNIKÓW WYBORU WYKONAWCY

Zamawiający VIDOK Sp. z o.o., informuje, iż zgodnie z pkt. IX, ppkt. 14 Zapytania ofertowego z dnia 16.12.2016 r. następuje wydłużenie terminu rozstrzygnięcia wyników wyboru Wykonawcy w ramach przeprowadzonego postepowania ofertowego.

Wyniki rozstrzygnięcia wyboru Wykonawcy opublikowane zostaną na stronie Internetowej Zamawiającego (www.vidok.com), a także wysłane do każdego z uczestników postepowania ofertowego do dnia 16.01.2017 r.
Wydłużenie terminu ogłoszenia wyboru Wykonawcy, podyktowane jest koniecznością poddania szczegółowej analizie przedłożonych ofert przez Oferentów w celu rozstrzygnięcia wyników przeprowadzonego postępowania ofertowego z należytą rzetelnością i starannością.

„ROZSTRZYGNIĘCIE WYNIKÓW”

Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania z dnia 16.12.2016 r.

PLIK DO POBRANIA

logo
logo
logo

W związku z planowanym zakupem usług doradczych na potrzeby projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działania 1.2. „Internacjonalizacja MŚP I Etap” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na realizację zamówienia prowadzącego do opracowania nowego Modelu biznesowego internacjonalizacji firmy VIDOK Sp. z o.o. w zakresie stolarki okiennej.

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty

Minimalny wymagany zakres umowy warunkowej

Oświadczenie osób dedykowanych do realizacji usługi

Oświadczenie brak powiązań

Plan realizacji usugi

Oświadczenie o braku wzoru umowy warunkowej

Oświadczenie osób dedykowanych o spełnieniu wymogów

Zestawienie potwierdzające doświadczenia

logo
logo
logo

Projekt, pn. „Opracowanie „Modelu biznesowego internacjonalizacji dla firmy VIDOK Sp. z o.o. w zakresie stolarki okiennej”” nr POPW.01.02.00-18-0024/16 realizowany jest w ramachProgramu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP”.

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie aktywności gospodarczej VIDOK Sp. z o.o. na rynkach międzynarodowych, poprzez kompleksowe działania związane z opracowaniem i przygotowaniem dowdrożenia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji firmy w zakresie stolarki okiennej.

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu przeprowadzone zostaną działania doradcze, przez wyłonionego w drodze konkursu ofert Wykonawcę, które obejmą, m.in.: analizę możliwości eksportowych firmy VIDOK Sp. z o.o., badanie rynków zagranicznych, przygotowanie koncepcji wejścia na rynki zagraniczne, wskazanie najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych, opracowanie listy rekomendacji dotyczących reorganizacji firmy na potrzeby internacjonalizacji oraz propozycji możliwych źródeł finansowania zewnętrznego. Bezpośrednim rezultatem projektu, obrazującym kompleksowy i prawidłowy przebieg zrealizowanych usług, stanowiącym przygotowanie do wdrożenia będzie dokument pn. „Model biznesowy internacjonalizacji dla firmy VIDOK Sp. z o.o. w zakresie stolarki okiennej”, przygotowany zgodnie ze „Standardem tworzenia Modelu biznesowego internacjonalizacji” dla I etapu działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” PO PW.

Wartość projektu: 43 050,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 28 000,00 PLN
Harmonogram projektu: 01.10.2016 – 31.12.2016

icon
Zamknij
szybki kontakt
skontaktuj się z nami    >
wycena
na podstawie
projektu
Chcę dodać pliki    >
Zamknij

  • Step 2
  • Step 3


  W innym przypadku podaj rozmiary, kolor oraz funkcje okien i drzwi, które chcesz wycenić:
  (Nie martw się o dokładność. Jeżeli zdecydujesz się na naszą ofertę, przedstawiciel VIDOKu bezpłatnie dokona profesjonalnego pomiaru).


  Wypełnij formularz


  Zamknij