POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności z dnia 25 maja 2018 r
Szanowni Państwo,
Szanujemy Państwa prawo do prywatności. W niniejszym dokumencie opisujemy zasady jakie stosujemy w zakresie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o swoich użytkownikach – Państwa danych osobowych.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

 1. Stosowane definicje
  Na potrzeby niniejszej polityki poniżej ustalono znaczenie poniższych wyrażeń:
  • Administrator danych osobowych – VIDOK sp. z o.o. z siedziba w Rudnej Małej 75, 36-54 Mrowla.
  • Partner – podmiot świadczący usługi na rzecz administratora.
  • Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
  • Witryna, Witryna internetowa, Serwis lub Serwis internetowy – platforma internetowa prowadzona przez Administratora umożliwiająca zapoznanie się z udostępnionymi informacjami oraz komunikację z Administratorem.
 2. Zasady ochrony prywatności
  Poniżej przedstawiono kluczowe zasady ochrony prywatności jakie stosujemy
  • Jako administrator danych osobowych przykładamy dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników bezpośrednio Administratorowi lub wprowadzanych do formularzy elektronicznych.
  • Inspektorem ochron danych w Vidok sp. z o.o. jest Pan Mariusz Marć, z którym można skontaktować się np. mailowo pod adresem iod@zuzmak.com.
  • Nasza firma oraz firmy z nami współpracujące z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora.
  • Gromadzimy tylko dane niezbędne dla załatwienia sprawy, nie zbieramy i nie przetwarzamy danych nadmiarowych.
  • Gromadzone przez nas dane zabezpieczane są przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Informacje przechowywane są i przetwarzane przez naszą firmę z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.
  • Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie zawartej z Państwem umowy ponieważ są one niezbędne w celu wywiązania się z zawartej umowy sprzedaży lub też świadczenia dla Państwa usług montażowych. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
  • W przypadku zawarcia umowy celem przetwarzania Państwa Danych osobowych jest prawidłowe wywiązanie się z zawartej umowy sprzedaży lub świadczenia usług.
  • Państwa dane osobowe określone powyżej mogą być również przetwarzane przez nas na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci prawidłowego rozwiązywania ewentualnych sporów dotyczących świadczonych przez nas usług oraz dochodzenia roszczeń.
  • Możemy również przetwarzać Państwa dane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, jednakże wtedy przetwarzamy je jedynie w zakresie imienia, nazwiska, adresu, oraz adresu email. Zgodę taką wyrażają Państwo poprzez przekazanie nam sowich danych za pośrednictwem formularzy elektronicznych znajdujących się na naszej stronie internetowej w zakładce kontakt.
  • Podkreślamy, że Państwa dane mogą być udostępniane przez nas innym podmiotom, jednakże tylko i wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędne do zrealizowania przez nas usług.
  • Podkreślamy, że podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednakże niezbędne na potrzeby komunikacji z Państwem, a w przypadku zdecydowania się na świadczenie przez nas usług są one również niezbędne w celu zawarcia oraz prawidłowego wykonania przez nas umowy.
  • Użytkownik jest zobowiązany do podawania danych aktualnych i prawdziwych.
  • Administrator może przetwarzać dane osób trzecich udostępnione przez Użytkowników, w celu lub w związku ze świadczeniem usług przez Administratora W tym przypadku Użytkownik serwisu, przekazując nam dane osób trzecich, każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę osób trzecich na przekazanie ich danych.
  • Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem świadczenia umowy oraz świadczenia przez nas usług. W razie niepodania danych osobowych usługi przez nas świadczone niestety nie będą mogły być realizowane.
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych oraz kontaktowych jest całkowicie dobrowolna i w żaden sposób nie wpływa na świadczenie przez nas usług, jednak w przypadku nie wyrażenia zgody nie będziemy mogli się z Państwem skontaktować ani przesyłać do Państwa naszej oferty.
  • Państwa dane osobowe podane w związku z umową będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu ze względu na czas przedawnienia.
  • W przypadku gdy zostanie wystawiona faktura Vat Państwa dane osobowe będą przechowywane nie krócej niż przez 5 lat ze względu na wymogi podatkowe i rachunkowe.
  • W przypadku wyrażenia zgody, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do dnia cofnięcia przez Państwa zgody.
  • Dane osobowe przetwarzamy do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych.
 3. Artykuł 3. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych
  Poniżej przedstawiamy Państwu informację o tym, jakie dane osobowe gromadzimy i w jaki sposób je przetwarzamy.
  • Zbieramy dane osobowe swoich użytkowników z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji. Dane mogę być przekazywane bezpośrednio (podczas rozmowy telefonicznej) lub za pomocą formularzy elektronicznych. Wszystkie gromadzone dane przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”)
  • Zbieramy za pośrednictwem serwisu internetowego lub infolinii (w przypadku rozmów telefonicznych) następujące dane osobowe: imię, nazwisko, telefon oraz adres poczty elektronicznej, a także w uzasadnionych przypadkach kraj pochodzenia, adres korespondencyjny oraz nazwę firmy oraz informacje niezbędne do dokonania lub zwrotu płatności (przykładowo nr konta bankowego lub nr karty kredytowej/innej karty płatniczej)
  • Państwa dane osobowe zbierane są na potrzeby:
   • Wykonania zawartej umowy,
   • potwierdzenia dokonania lub zwrotu opłaty (nr konta bankowego/nr karty płatniczej),
   • komunikacji z Użytkownikiem i Partnerem, w tym udzielania odpowiedzi na zadawane pytania (numer telefonu – w przypadku prośby o kontakt telefonicznym oraz adresu email – w przypadku korespondencji mailowej)
   • wystawienia faktury (nazwa firmy, numer NIP) oraz wypełniania innych obowiązków prawnych,
   • przesyłania informacji marketingowych drogą elektroniczną (tj newsletter zawierający informacje dotyczące naszych usług),
   • a także w celach statystycznych.
  • Podkreślamy, że przekazane nam dane osobowe są przetwarzane w zakresie udzielonej zgody i w celu z niej wynikającym.
  • Administrator może dodatkowo wykorzystywać adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych.
 4. Artykuł 4. Kontrola przetwarzania danych osobowych
  Poniżej przedstawiamy Państwu informację o tym jak mogą Państwo kontrolować przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych.
  • Chcemy wyraźnie podkreślić, że każdy Użytkownik naszego serwisu, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora tj. VIDOK, ma prawo do:
   • żądania informacji na temat tego, czy przechowujemy jego dane osobowe,
   • dostępu i wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania,
   • czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania
   • żądania ich przeniesienia bądź usunięcia,
   • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub też jego ograniczenie,
   • wycofania wszelkich udzielonych zgód.
  • Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, należy wysłać email na adres podany w zakładce „Kontakt”.
  • Po otrzymaniu prośby dotyczącej zaprzestania przetwarzania, usunięcia danych lub ich zmiany, oraz przed wykonaniem danej operacji, dokona potwierdzenia żądania kontaktując się z Użytkownikiem jednym z dostępnych kanałów komunikacji. Realizowane zostaną tylko operacje potwierdzone (nie dotyczy to usług newsletter, gdzie użytkownik może bez koniczności potwierdzenia zrezygnować z subskrypcji)
  • Dane osobowe Partnera mogą być uzupełniane, aktualizowane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Partnera lub w przypadku Użytkowników niezarejestrowanych, Użytkownik może dokonać modyfikacji lub usunięcia swoich danych wysyłając odpowiednie żądanie do Administratora na adres podany w zakładce „Kontakt”
  • Użytkownik może w każdym czasie zażądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, o ile z przepisów prawa lub uzasadnionych interesów Administratora nie wynika konieczność ich dalszego przetwarzania.
 5. Artykuł 5. Udostępnianie i powierzenie danych osobowych
  W niniejszym punkcie przedstawiamy Państwu informacje o tym komu i z jakich powodów powierzamy Państwa dane osobowe.
  • Bez wyraźnej zgody Użytkowników, nasza firma nie udostępnia danych osobowych firmom czy osobom trzecim, celem wykorzystania ich dla własnych celów. Zaznaczamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
  • Przekazane nam dane osobowe mogą być natomiast powierzone podmiotom trzecim, współpracującym z naszą firmą. W szczególności są to:
   • dostawcy usług utrzymania i rozwoju naszego serwisu internetowego
   • dostawcy poczty elektronicznej,
   • firmy świadczące usługę wysyłki informacji elektronicznej (newsletter) w imieniu Administratora,
   • podmioty obsługi klienta oraz
   • obsługi finansowo-księgowej.
   • zewnętrzne firmy montażowe,
   • zewnętrzne firmy transportowe,
  • Podmioty trzecie, o których mowa powyżej, na mocy odpowiednich umów, zobowiązane są do wykorzystywania powierzonych im danych wyłącznie w celu wskazanym przez naszą firmę. Podmioty te są także zobowiązane do stosownego zabezpieczenia danych osobowych i zachowania ich w tajemnicy
  • W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, przetwarzanie przez nas dane osobowe mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem. W tym przypadku odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych Danych Osobowych zostały zapewnione poprzez Administratora poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia danych do przetwarzania, spełniających wymogi RODO. W przypadku przekazywania danych z Europy do USA niektóre podmioty tam zlokalizowane mogą dodatkowo zapewniać odpowiedni stopień ochrony danych w ramach tzw. programu Privacy Shield (więcej informacji na ten temat jest dostępne pod adresem: https://www.privacyshield.gov/).